FMX.ScrollBox.Style.TStyledCustomScrollBox.InInternalAlign

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property InInternalAlign: Boolean read FInInternalAlign;

C++

__property bool InInternalAlign = {read=FInInternalAlign, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property protected
FMX.ScrollBox.Style.pas
FMX.ScrollBox.Style.hpp
FMX.ScrollBox.Style TStyledCustomScrollBox


説明

現在の表示が、スクロール イベントや内容変更イベントを処理していれば True を返します。

関連項目