FMX.ScrollBox.TPresentedFramedScrollBox.EnabledScroll

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property EnabledScroll: Boolean read GetEnabledScroll write SetEnabledScroll default 1;

C++

__property EnabledScroll = {default=1};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
FMX.ScrollBox.pas
FMX.ScrollBox.hpp
FMX.ScrollBox TPresentedFramedScrollBox

説明

スクロールを有効または無効にします。

FMX.ScrollBox.TPresentedFramedScrollBox.EnabledScroll は FMX.ScrollBox.TCustomPresentedScrollBox.EnabledScroll を継承しています。以下の内容はすべて FMX.ScrollBox.TCustomPresentedScrollBox.EnabledScroll を参照しています。

スクロールを有効または無効にします。

関連項目