FMX.WebBrowser.TCustomWebBrowser.SetOnDidFinishLoad

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetOnDidFinishLoad(const AEvent: TWebBrowserDidFinishLoad);

C++

void __fastcall SetOnDidFinishLoad(const TWebBrowserDidFinishLoad AEvent);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
FMX.WebBrowser.pas
FMX.WebBrowser.hpp
FMX.WebBrowser TCustomWebBrowser


説明

OnDidFinishLoad イベントの設定メソッドです。

SetOnDidFinishLoad は、OnDidFinishLoad イベントの設定メソッドです。

関連項目