FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.TSQLiteDatabase のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索


継承Protected
AutoCheckpointpublic
Bufferpublic
BusyTimeoutpublic
CacheSizepublic
CharacterSetpublic
CurStatementpublic
Databasepublic
DateTimeFormatpublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。
Encoderpublic
Encryptionpublic
Extensionspublic
Handlepublic
InTransactionpublic
LastAutoGenValuepublic
LastInsertRowidpublic
Libpublic
Limitspublic
Monitorpublic
OwningObjpublic
ProgressNOperspublic
SQLHandlerListpublic
TotalChangespublic
Tracingpublic