IBX.IBCustomDataSet.TIBCustomDataSet.RefreshSQL

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property RefreshSQL: TStrings read GetRefreshSQL write SetRefreshSQL;

C++

__property System::Classes::TStrings* RefreshSQL = {read=GetRefreshSQL, write=SetRefreshSQL};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property protected
IBX.IBCustomDataSet.pas
IBX.IBCustomDataSet.hpp
IBX.IBCustomDataSet TIBCustomDataSet

説明

RefreshSQL 文をカプセル化する SQL オブジェクトに直接アクセスする手段を提供します。

RefreshSQL プロパティを使用すると,RefreshSQL 文をカプセル化する SQL オブジェクトにアクセスできます。