IBX.IBDatabase.TIBBase.Database

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Database: TIBDatabase read FDatabase  write SetDatabase;

C++

__property TIBDatabase* Database = {read=FDatabase, write=SetDatabase};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
IBX.IBDatabase.pas
IBX.IBDatabase.hpp
IBX.IBDatabase TIBBase

説明

関連付けられたデータベースを設定または取得します。

Database プロパティを使用すると,関連付けられたデータベースを設定または取得できます。