REST.Backend.ParseApi.TParseApi.ConnectionInfo

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property ConnectionInfo: TConnectioninfo read FConnectionInfo write SetConnectionInfo;

C++

__property TConnectionInfo ConnectionInfo = {read=FConnectionInfo, write=SetConnectionInfo};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
REST.Backend.ParseApi.pas
REST.Backend.ParseApi.hpp
REST.Backend.ParseApi TParseApi

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。