System.Bluetooth.TBluetoothLEScanFilter.ServiceUUID

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property ServiceUUID: TBluetoothUUID read FServiceUUID write FServiceUUID;

C++

__property GUID ServiceUUID = {read=FServiceUUID, write=FServiceUUID};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.Bluetooth.pas
System.Bluetooth.hpp
System.Bluetooth TBluetoothLEScanFilter


説明

フィルタとして使用される BLE デバイスの ServiceUUID を表します。

マスクを使用すると、ServiceUUID の特定のサブフィールドでフィルタをかけることができます。

関連項目