System.JSON.Types.TJsonDBRef.Ref

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

Ref: String;

C++

System::UnicodeString Ref;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
field public
System.JSON.Types.pas
System.JSON.Types.hpp
System.JSON.Types TJsonDBRef


説明

DB 参照のコレクション名(必須)。

関連項目