System.Net.HttpClientComponent.TNetHTTPRequest.OnValidateServerCertificate

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property OnValidateServerCertificate: TValidateCertificateEvent read FOnValidateServerCertificate write SetOnValidateServerCertificate;

C++

__property System::Net::Urlclient::TValidateCertificateEvent OnValidateServerCertificate = {read=FOnValidateServerCertificate, write=SetOnValidateServerCertificate};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
event published
System.Net.HTTPClientComponent.pas
System.Net.HTTPClientComponent.hpp
System.Net.HttpClientComponent TNetHTTPRequest


説明

サーバー証明書の有効性をチェックする際に発生するイベント。

関連項目