System.PUCS4Chars

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function PUCS4Chars(const S: UCS4String): PUCS4Char;

C++

extern DELPHI_PACKAGE PUCS4Char __fastcall PUCS4Chars(const UCS4String S);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
System.pas
System.hpp
System System

説明

UCS4 文字列を UCS4 文字のヌルで終わる配列に変換します。

PUCS4Chars 関数は,S で指定された UCS-4 文字列を UCS4Char 値のヌルで終わるシーケンスに変換します。

関連項目