System.Rtti.TRttiObject.RttiDataSize

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property RttiDataSize: Integer read FRttiDataSize;

C++

__property int RttiDataSize = {read=FRttiDataSize, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
System.Rtti.pas
System.Rtti.hpp
System.Rtti TRttiObject

説明

RTTI 情報ブロックのサイズを示します。

RttiDataSize プロパティを使用すると、RTTI 情報ブロックのサイズを取得できます。 RttiDataSize は、Handle プロパティが指すデータ構造のサイズを示します。

関連項目