System.SysUtils.TGuidHelper.ToByteArray

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function ToByteArray(DataEndian: TEndian = TEndian.Little): TBytes;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public System.SysUtils.pas System.SysUtils TGUIDHelper

説明

TGUID をバイト配列に変換します。

TGuidHelper メソッドは、対応する TGUID の 16 バイトを返します。

関連項目