WinAPI.WindowsStore.IInitializeWithWindow

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

IInitializeWithWindow = interface(IUnknown)

C++

__interface  INTERFACE_UUID("{3E68D4BD-7135-4D10-8018-9FB6D9F33FA1}") IInitializeWithWindow  : public System::IInterface

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
interface
class
public
WinAPI.WindowsStore.pas
Winapi.WindowsStore.hpp
WinAPI.WindowsStore WinAPI.WindowsStore

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。