FMX.Controls.TControl.SetFocus

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetFocus;

C++

void __fastcall SetFocus();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FMX.Controls.pas
FMX.Controls.hpp
FMX.Controls TControl

説明

現在のコントロールにフォーカスを設定します(CanFocusTrue の場合)。現在のコントロールがフォーカスを受け取った際に、OnCanFocus イベントが発生します。

関連項目