FMX.Presentation.Style.TStyledPresentationProxy

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.Presentation.Style.TStyledPresentationProxyFMX.Controls.Presentation.TPresentationProxyFMX.Presentation.Messages.TMessageSenderSystem.Classes.TPersistentSystem.TObjectTStyledPresentationProxy

Delphi

TStyledPresentationProxy = class(TPresentationProxy)
TStyledPresentationProxy<T: TStyledPresentation, constructor> = class(TStyledPresentationProxy)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TStyledPresentationProxy : public Fmx::Controls::Presentation::TPresentationProxy
template<typename T> class PASCALIMPLEMENTATION TStyledPresentationProxy__1 : public TStyledPresentationProxy

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.Presentation.Style.pas
FMX.Presentation.Style.hpp
FMX.Presentation.Style FMX.Presentation.Style


説明

スタイル付きプレゼンテーションのデフォルト プロキシです。

関連項目