FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.TSQLiteVariables.Add

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure Add(AVar: TSQLiteStmtVar);

C++

void __fastcall Add(TSQLiteStmtVar* AVar);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
public
FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.pas
FireDAC.Phys.SQLiteWrapper.hpp
FireDAC.Phys.SQLiteWrapper TSQLiteVariables

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。