FireDAC.Stan.Param.TFDParam.AsByteStr

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property AsByteStr: TFDByteString read GetAsByteStr write SetAsByteStr;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public FireDAC.Stan.Param.pas FireDAC.Stan.Param TFDParam


説明

TFDParam の値を、それが TFDByteString を表している際に示します。

AsByteStr プロパティは、TFDParam オブジェクトの TFDByteString 値を表します。

AsByteStr プロパティを設定すると、DataType プロパティを ftBytes に設定することができます。

関連項目