IBX.IBSQLMonitor.IIBSQLMonitorHook.GetMonitorCount

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetMonitorCount : Integer;

C++

virtual int __fastcall GetMonitorCount() = 0 ;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
IBX.IBSQLMonitor.pas
IBX.IBSQLMonitor.hpp
IBX.IBSQLMonitor IIBSQLMonitorHook

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。