REST.Client.TCustomRESTRequestBindSource

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

REST.BindSource.TRESTComponentBindSourceData.Bind.ObjectScope.TBaseObjectBindSourceData.Bind.Components.TBaseLinkingBindSourceTCustomRESTRequestBindSource

Delphi

TCustomRESTRequestBindSource = class(TRESTComponentBindSource)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TCustomRESTRequestBindSource : public Rest::Bindsource::TRESTComponentBindSource

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
REST.Client.pas
REST.Client.hpp
REST.Client REST.Client


説明

アダプタを作成する TCustomRESTRequest のための LiveBinding バインドソースです。

関連項目