REST.JsonReflect.TMarshalUnmarshalBase のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索


継承Protected
BytesFormatpublic
DateFormatpublic
DateTimeIsUTCpublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。