System.Analytics.AppAnalytics.TAppAnalyticsListener

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

System.TInterfacedObjectSystem.TObjectTAppAnalyticsListener

Delphi

TAppAnalyticsListener = class(TInterfacedObject, IApplicationActivityListener)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TAppAnalyticsListener : public System::TInterfacedObject

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
System.Analytics.AppAnalytics.pas
System.Analytics.AppAnalytics.hpp
System.Analytics.AppAnalytics System.Analytics.AppAnalytics


説明

AppAnalytics サービスで使用する、IApplicationActivityListener の実装。

関連項目