Vcl.Clipbrd.TClipboard.OpenRefCount

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property OpenRefCount: Integer read FOpenRefCount;

C++

__property int OpenRefCount = {read=FOpenRefCount, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property protected
Vcl.Clipbrd.pas
Vcl.Clipbrd.hpp
Vcl.Clipbrd TClipboard

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。