Vcl.DBGrids.TColumn.Font

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property  Font: TFont read GetFont write SetFont stored IsFontStored;

C++

__property Vcl::Graphics::TFont* Font = {read=GetFont, write=SetFont, stored=IsFontStored};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
Vcl.DbGrids.pas
Vcl.DBGrids.hpp
Vcl.DBGrids TColumn

説明

列にデータを表示するときに使用するフォントを制御します。

Font プロパティは,列に表示されるテキストの書体の属性を決める TFont オブジェクトを指します。

関連項目