Vcl.Edge.TCustomEdgeBrowser.BrowserProcessID

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property BrowserProcessID: DWORD read GetBrowserProcessID;

C++

__property unsigned BrowserProcessID = {read=GetBrowserProcessID, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Vcl.Edge.pas
Vcl.Edge.hpp
Vcl.Edge TCustomEdgeBrowser


説明

WebView コントロールが設定されている場合には、Edge ブラウザの基本プロセス ID を返し、そうでなければ 0 を返します。