Vcl.Grids.TCustomGrid.FixedColor

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property FixedColor: TColor read FFixedColor write SetFixedColor default clBtnFace;

C++

__property System::Uitypes::TColor FixedColor = {read=FFixedColor, write=SetFixedColor, default=-16777201};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property protected
Vcl.Grids.pas
Vcl.Grids.hpp
Vcl.Grids TCustomGrid

説明

グリッド内の固定行と固定列の背景色を指定します。

FixedColor プロパティで,グリッド内のスクロールしないセルの色を指定できます。スクロール領域の色は Color プロパティで指定します。

関連項目