Vcl.Imaging.pngimage.TChunkpHYs のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索


継承Protected
Datapublic
DataSizepublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。
Headerpublic
Indexpublic
Namepublic
Ownerpublic
PPUnitXpublic
PPUnitYpublic
UnitTypepublic