Vcl.Imaging.pngimage.TChunktIME のプロパティ

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索


継承Protected
Datapublic
DataSizepublic
Daypublic
DisposedprotectedDisposed は、このオブジェクトの現在の状態を示す読み取り専用プロパティです。
Headerpublic
Hourpublic
Indexpublic
Minutepublic
Monthpublic
Namepublic
Ownerpublic
Secondpublic
Yearpublic