Vcl.RibbonStyleActnCtrls.TSkinRibbon

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

TSkinRibbon = (srBackground, srBackgroundDisabled, srHeader, srBody,
srPage, srHelp);

C++

enum DECLSPEC_DENUM TSkinRibbon : unsigned char { srBackground, srBackgroundDisabled, srHeader, srBody, srPage, srHelp };

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
enum public
Vcl.RibbonStyleActnCtrls.pas
Vcl.RibbonStyleActnCtrls.hpp
Vcl.RibbonStyleActnCtrls Vcl.RibbonStyleActnCtrls

説明

スキンが表示されるリボンの個別の項目。

TSkinRibbon は、スキンが表示されるリボンの個別の項目を列挙します。意味

srBackground

背景

srBackgroundDisabled

無効にされた背景

srHeader

ヘッダー

srBody

本体

srPageStart

ページの始まり

srPage

ページ

srPageEnd

ページの終わり

srHelp

ヘルプ関連項目