Vcl.StdCtrls.TCustomEdit.ObserverAdded

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure ObserverAdded(const ID: Integer; const Observer: IObserver); override;

C++

virtual void __fastcall ObserverAdded(const int ID, const System::Classes::_di_IObserver Observer);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Vcl.StdCtrls.pas
Vcl.StdCtrls.hpp
Vcl.StdCtrls TCustomEdit

説明


このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。