Xml.XMLDoc.TXMLDocument.SetParseOptions

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

procedure SetParseOptions(const Value: TParseOptions);

C++

void __fastcall SetParseOptions(const Xml::Xmlintf::TParseOptions Value);

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
procedure
function
protected
Xml.XMLDoc.pas
Xml.XMLDoc.hpp
Xml.XMLDoc TXMLDocument

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。