Xml.xmldom.IDOMNode.get_childNodes

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function get_childNodes: IDOMNodeList; safecall;

C++

virtual HRESULT __safecall get_childNodes(_di_IDOMNodeList &__get_childNodes_result) = 0 ;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function public
Xml.Xmldom.pas
Xml.xmldom.hpp
Xml.xmldom IDOMNode


説明

get_childNodes プロパティの値を返します。

get_get_childNodes は,get_childNodes プロパティの読み出し用の実装です。

関連項目