Vcl.Controls.TControl.CustomHint

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property CustomHint: TCustomHint read GetCustomHint write SetCustomHint;

C++

__property TCustomHint* CustomHint = {read=GetCustomHint, write=SetCustomHint};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
Vcl.Controls.pas
Vcl.Controls.hpp
Vcl.Controls TControl

説明

コントロールのカスタム ヒント。

CustomHint は、コントロールのヒントの外観を指定するための TCustomHint です。

関連項目