Web.HTTPApp.TWebRequest.MethodType

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property MethodType: TMethodType read FMethodType;

C++

__property TMethodType MethodType = {read=FMethodType, nodefault};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public
Web.HTTPApp.pas
Web.HTTPApp.hpp
Web.HTTPApp TWebRequest

説明

このトピックには現在ドキュメントが存在しません。「ノート」を利用してこのトピックの改良について話しあうことができます。