FMX.StdCtrls.TProgressBar.Min

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property Min: Single read GetMin write SetMin stored MinStored nodefault;

C++

__property float Min = {read=GetMin, write=SetMin, stored=MinStored};

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property published
FMX.StdCtrls.pas
FMX.StdCtrls.hpp
FMX.StdCtrls TProgressBar

説明

進捗バーの最小値を示します。Min プロパティのデフォルト値は、0 です。

関連項目