API:FMX.CalendarEdit.TCustomCalendarEdit

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

FMX.ComboEdit.TComboEditBaseFMX.Edit.TCustomEditFMX.Controls.Presentation.TPresentedControlFMX.Controls.TStyledControlFMX.Controls.TControlFMX.Types.TFmxObjectSystem.Classes.TComponentTCustomCalendarEdit

Delphi

TCustomCalendarEdit = class(TComboEditBase)

C++

class PASCALIMPLEMENTATION TCustomCalendarEdit : public Fmx::Comboedit::TComboEditBase

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
class public
FMX.CalendarEdit.pas
FMX.CalendarEdit.hpp
FMX.CalendarEdit FMX.CalendarEdit

説明

定義済み選択肢のリストを持つ編集ボックスの基底クラス。

FMX.CalendarEdit.TCustomCalendarEdit は FMX.ComboEdit.TComboEditBase を継承しています。以下の内容はすべて FMX.ComboEdit.TComboEditBase を参照しています。

定義済み選択肢のリストを持つ編集ボックスの基底クラス。

TComboEditBase は、DropDown メソッドを定義している TCustomEdit を拡張します。

関連項目