Data.Bind.Components.TContainedBindComponent.GetBindingsList

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

function GetBindingsList: TCustomBindingsList; virtual;

C++

virtual TCustomBindingsList* __fastcall GetBindingsList();

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
function protected
Data.Bind.Components.pas
Data.Bind.Components.hpp
Data.Bind.Components TContainedBindComponent

説明

BindingsList プロパティを操作するための protected 取得メソッドです。

関連項目