FireDAC.Stan.Param.TFDParam.AsVarByteStr

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

property AsVarByteStr: TFDByteString read GetAsByteStr write SetAsVarByteStr;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
property public FireDAC.Stan.Param.pas FireDAC.Stan.Param TFDParam


説明

TFDParam の値を、それが TFDByteString を表している際に示します。

AsVarByteStr プロパティは、TFDParam オブジェクトの TFDByteString 値を表します。

AsVarByteStr プロパティを設定すると、DataType プロパティが ftVarBytes に設定されます。

関連項目