System.PRawByteString

提供: RAD Studio API Documentation
移動先: 案内検索

Delphi

type PRawByteString = ^RawByteString;

C++

typedef RawByteString *PRawByteString;

プロパティ

種類 可視性 ソース ユニット
pointer
typedef
public
System.pas
System.hpp
System System

説明

RawByteString へのポインタです。

PRawByteString は、RawByteString へのポインタを表します。

関連項目